Organisatie

History

De stichting is op 13 januari 1986 opgericht met de volgende doelstelling:

 • Het scheppen van voorwaarden om de voetbalvereniging V.D.L. op een hoger plan te brengen zowel in sportief opzicht aIs qua begeleiding en accommodatie, zodanig dat de vereniging een regionaal belang kan gaan betekenen.
 • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het maken van plannen en het houden van activiteiten, welke eerst worden doorgevoerd na samenspraak en overleg met het bestuur van de voetbalvereniging V.D.L. en voorts in de ruimste zin daarmede verband houdt.

Op 11 augustus 2011 is bij de notaris de akte vestiging recht van opstal gepasseerd. Daarmee is de stichting niet alleen economisch maar ook juridisch eigenaar geworden van de opstallen en (kunstgras-)velden op het sportcomplex V.D.L. gelegen aan de Sportlaan 1-3 te Maassluis. De stichting beheert en exploiteert het sportcomplex VDL.

Missie

De stichting heeft de ambitie om:

 • de voetbalvereniging VDL op sportief, organisatorisch en financieel gebied naar een hoger plan te brengen.
 • om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen (maatschappelijk doel).

Organigram

De stichting wordt geleid door een bestuur, die 2 commissies aanstuurt. De leden van bestuur en beide commissies verrichten hun onbezoldigde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Wim Tuit;
 • Secretaris: Leo van der Maarel;
 • Penningmeester en bestuurslid accommodatiezaken: Ton van Es;
 • Algemeen lid en adviseur: Arnold van Beurden;
 • Algemeen lid : Marco de Groot.

Wim Tuit (06-42745103) en Ton van Es (06-54262992) treden op als contactpersonen.

Er is een sponsorcommissie en een accommodatiecommissie. De sponsorcommissie benadert en onderhoudt contacten met bedrijven en individuen. De contactpersoon van de sponsorcommissie is Pieter Penning (06-50126111). De accommodatie-commissie onderhoudt het sportcomplex en ondersteunt bij nieuwbouw op het sportpark. De contactpersoon van de accommodatiecommissie is Ton van Es (06-54262992).

Ieder jaar wordt door een accountants- en administratiekantoor een jaarrekening opgesteld, die aangeboden wordt aan bestuur voetbalvereniging VDL, college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis en grote fondsenverstrekkers en de Stichting Waarborgfonds Sport. Het jaar van de jaarrekening loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

ANBI

De Stichting Vrienden van VDL is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ons RSIN-nummer is ……….(volgt). Omdat we een ANBI zijn, blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. Hieronder staan de gegevens die de Stichting als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken.

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van VDL
Postbus 5
3140 AA MAASSLUIS

Telefoon: 06-54262992

E-mail: voorzitter@stichtingvriendenvanvdl.nl
K.v.K. Rotterdam nr. 41141947

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als statutaire doelstelling -zonder winstoogmerk – :

 • Het scheppen van voorwaarden om de voetbalvereniging V.D.L. op een hoger plan te brengen zowel in sportief opzicht aIs qua begeleiding en accommodatie, zodanig dat de vereniging een regionaal belang kan gaan betekenen.
 • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het maken van plannen en het houden van activiteiten, welke eerst worden doorgevoerd na samenspraak en overleg met het bestuur van de voetbalvereniging V.D.L. en voorts in de ruimste zin daarmede verband houdt.

  Missie
 • de voetbalvereniging VDL op sportief, organisatorisch en financieel gebied naar een hoger plan te brengen.
 • om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen (sociaal maatschappelijk belang).

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Zie Meerjarenbeleidsplan
Zie Jaarverslag. (volgt)

Bestuurssamenstelling
Zie Bestuur en Jaarverslag.

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur verrichten hun onbezoldigde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Beloningsbeleid commisssiemedewerkers
De medewerkers van beide commissies verrichten hun onbezoldigde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Financiële verantwoording en actueel verslag van de activiteiten
Zie Jaarverslag