Organisatie

History

1918
Een aantal jonge arbeiders van v.d. Lely’s Touwfabrieken vatten de moed op om op 6 mei 1918 een voetbalclub op te richten. De directe aanleiding was dat de werkweek van 57 uur werd teruggebracht naar 52 uur en er daarmee meer vrije tijd ter beschikking kwam. De directeur H.C. van der Lely stelde materiaal en een veld ter beschikking en werd beloond met de naamgeving aan de vereniging. Op 6 mei 1918 wordt de voetbalvereniging VDL opgericht.

1964

De gemeente had het terrein op het Stort nodig en zo is VDL voor de zevende keer verhuisd naar de huidige locatie aan de Sportlaan 1 in Maassluis.

1986

Op 13 januari 1986 wordt de stichting Vrienden van VDL opgericht. De stichting had als doel de voetbalvereniging VDL op een hoger plan te brengen. VDL werd zich er steeds meer van bewust dat de status van de oudste voetbalclub van Maassluis ook maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Via de stichting Vrienden van VDL toont VDL die maatschappelijke betrokkenheid. De stichting streeft ernaar, met aan VDL en voetbal gerelateerde maatschappelijke activiteiten en projecten, een positieve bijdrage te leveren aan de hedendaagse maatschappij in de regio Maassluis.

2011

Op 11 augustus 2011 is bij de notaris de akte vestiging recht van opstal gepasseerd. Daarmee is de stichting niet alleen economisch maar ook juridisch eigenaar geworden van de opstallen en (kunstgras-)velden op het sportcomplex V.D.L. gelegen aan de Sportlaan 1 te Maassluis.

Heden

Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid wordt het sportcomplex maximaal beschikbaar gesteld aan derden. Zo wordt het sportpark ook gebruikt:

 • voor het organiseren van activiteiten ten bate van Spieren voor Spieren, het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, project ouderen in de wijk, project ouderen in beweging, VVN in het kader van opfriscursus rijden voor 70-plussers;
 • door scholen van het basis en middelbaar onderwijs;
 • voor opleidings- en trainings-activiteiten van de KNVB en het Robin van Persie International Tournament.

De stichting is een erkend leerbedrijf in de sectoren zorg, welzijn, beweging en sport. De stichting heeft ook een maatschappelijke functie. Personen, die bijvoorbeeld vanwege een uitkering of hun geestelijke gezondheidstoestand vrijwilligerswerk moeten verrichten, kunnen daarvoor terecht op het sportcomplex. Met de begeleiding worden afspraken gemaakt over de duur en de aard van de werkzaamheden.

Missie

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • maatschappelijke activiteiten te organiseren die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord;
 • barrières te doorbreken waardoor individuen en groepen kunnen deelnemen aan activiteiten en mogelijkheden bieden die gericht zijn op het verbeteren van het fysieke en geestelijk welzijn;
 • een actieve en gezonde lifestyle te stimuleren door het creëren van projecten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van de gezondheid.

Organigram

De stichting wordt geleid door een bestuur, die 2 commissies aanstuurt. De leden van bestuur en beide commissies verrichten hun onbezoldigde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Er is een sponsorcommissie en een accommodatiecommissie. De sponsorcommissie benadert en onderhoudt contacten met bedrijven en individuen. De contactpersoon van de sponsorcommissie is Pieter Pennings (06-50126111). De accommodatiecommissie onderhoudt het sportcomplex en ondersteunt bij nieuwbouw op het sportpark. De contactpersonen van de accommodatie-commissie zijn Theo Talle (06-15620830) en Iem Kap (06-41036230).

In 2019 is besloten dat de stichting haar dagelijkse werkzaamheden betreffende sponsoring, onderhoud en schoonmaken overdraagt aan de voetbalvereniging VDL. Wanneer de tijd rijp is voor grote investeringen wordt het bestuur van de stichting mogelijk weer actief gemaakt. De sponsorcommissie en accommodatiecommissie worden met ingang van juli 2020 aangestuurd door het bestuur van de voetbalvereniging VDL.

Ieder jaar wordt door een accountants- en administratiekantoor een jaarrekening opgesteld, die aangeboden wordt aan bestuur voetbalvereniging VDL, college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis en grote fondsenverstrekkers en de Stichting Waarborgfonds Sport. Het jaar van de jaarrekening loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

SBBI

De Stichting Vrienden van VDL is aangemerkt als een Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI). De stichting behoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt. De stichting wordt per schenking en/of legaat beoordeeld. Hieronder staan de gegevens die de Stichting als SBBI op elektronische wijze openbaar maakt.

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van VDL
Postbus 5
3140 AA MAASSLUIS
K.v.K. Rotterdam nr. 41141947

Doelstelling
De stichting Vrienden van VDL heeft als doel:

 • Met aan VDL en voetbal gerelateerde maatschappelijke activiteiten en projecten, een positieve bijdrage te leveren aan de hedendaagse maatschappij in de regio Maassluis.
 • Zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen.

Missie

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • maatschappelijke activiteiten te organiseren die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord;
 • barrières te doorbreken waardoor individuen en groepen kunnen deelnemen aan activiteiten en mogelijkheden bieden die gericht zijn op het verbeteren van het fysieke en geestelijk welzijn;
 • een actieve en gezonde lifestyle te stimuleren door het creëren van projecten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van de gezondheid.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Zie Meerjarenbeleidsplan
Zie Jaarverslag. (volgt)

Bestuurssamenstelling
Zie Bestuur en Jaarverslag.

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur verrichten hun onbezoldigde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Beloningsbeleid commisssiemedewerkers

De medewerkers van beide commissies verrichten hun onbezoldigde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid.

Financiële verantwoording en actueel verslag van de activiteiten

Zie Jaarverslag